znak města

MĚSTO VRATIMOV

Město
úvod
infrastruktura
zastupitelstvo
rada
vyhlášky

Úřad
zaměstnanci
formuláře
úřední desky
p.z.i.

aktuality
zpravodaj
odkazy

titulní strana

Formuláře

ve formátu M$ Word (*.doc)
1. žádost o územně plánovací informaci
2. žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
3. žádost o vydání rozhodnutí
4. žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
5. žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
6. žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
7. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
8. ohlášení stavby
9. žádost o stavební povolení
10. žádost o změnu stavby před dokončením
11. oznámení stavby
12. oznámení o užívání stavby
13. žádost o vydání kolaudačního souhlasu
14. oznámení změny v užívání stavby
15. ohlášení odstranění
16. žádost o přidělení čísla budově
17. návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
18. žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
19. oznámení pro stanovení výše poplatku podle zákona o ochraně ovzduší
20. žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska
21. základní ustanovení standardů poskytování pečovatelské služby města Vratimova (*.pdf)
22. formuláře MPSV: státní sociální podpory ; pro pomoc v hmotné nouzi
23. dotazník k uzavření manželství
24. žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS)
25. žádost o zavedení pečovatelské služby
26. žádost o zprostředkování kontaktu (*.pdf)
27. žádost o pronájem obecního bytu
28. potvrzení trvání žádosti o obecní byt a její doplnění
29. žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
30. žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
31. žádost o povolení uzavírky místních komunikací
32. žádost o vyhrazené parkovací místo
33. přiznání k místnímu poplatku ze psů
34. vyúčtování poplatku ze vstupného
35. žádost o poskytnutí městské účelové dotace
36. žádost o nahlédnutí do registru oznámení
37. žádost o udělení výjimky (noční klid)
38. žádost o poskytnutí informace (podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...)
39. plná moc
40. žádost o vystavení dokladů ke sňatku pro použití v cizině
41. žádost o vydání matričního dokladu - druhopisu
42. smlouva o poskytnutí pečovatelské služby - vzor
43. osobní dotazník pro účely výběrového řízení (*.xls)
44. žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu